Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities:

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen eenerzijds PrevWeb (Marc Vanherck gelegen Rowagenstraat, 2500 Lier) en anderzijds de klant.

Artikel 2. Toepassingsgebieden:

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door PrevWeb gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten.

Artikel 3. Prijzen, facturering en betaling:

3.1. PrevWeb is een "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting". BTW is niet toepasselijk.

3.2. De aangeboden diensten en producten zullen zo goed mogelijk omschreven worden, zodat de klant steeds weet wat hij moet betalen.

3.3. Tenzij anders is overeengekomen, dient een aanbetaling te gebeuren van € 150 voor het ontwerpen van een website. Het resterende bedrag dient betaalt te worden na het afwerken van de website. (Enkel van toepassing op websites)

3.4. De 4 weken na betaling worden er nog kosteloos aanpassingen gedaan.

3.5. Automatisch dienst men een onderhoudsabonnement bij het laten ontwikkelen website. De kostprijs is maandelijks €15,00 (per domiciliering). Bij jaarlijkse betaling betaald de klant maar 11 maanden x €15,00 (1 factuur van €165,00 / jaar). Vanaf 01/01/2020 zal de maandelijkse kostprijs €18,00 bedragen en bij jaarlijkse betaling 11 maanden x €18,00 (1 factuur van €198,00 / jaar). Dit houdt in dat er per maand maximum 15 minuten tijd aan aanpassingen en softwarematige updates kan gebeuren. Alle aanpassingen die na deze 15 minuten gebeuren, worden aangerekend aan het tarief van € 45 per uur.

3.6. De betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

3.7. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar. De facturatie gebeurt telkens door onze partner Mobitronics.

3.8. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 7. Er zal altijd eerst een betalingsherinnering zonder kosten gestuurd worden.

3.9. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst:

4.1. PrevWeb zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal PrevWeb de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2. PrevWeb is verantwoordelijk voor het updaten van de website, dit door middel van het onderhoudscontract.

4.3. PrevWeb is verantwoordelijk voor back-ups van de website.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever:

5.1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (teksten/foto’s voor websites, enz.).

5.2. PrevWeb mag de website en logo’s van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

5.3. De opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Meerwerk:

6.1 Aanpassingen aan de afgewerkte website, en boven de 15 minuten van het   onderhoudsabonnement, zullen aangerekend worden per uurtarief.

Artikel 7. Duur en beëindiging:

7.1. Bij het niet betalen van de hosting en domeinnaam binnen de afgesproken termijn, zal deze in quarantaine komen te staan. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee, aangezien je domeinnaam terug vrij gegeven moet worden.

Artikel 8. Wijziging Algemene voorwaarden:

8.1. PrevWeb behoudt zich ten alle tijden het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen.

8.2. De wijzigingen worden door PrevWeb uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij van kracht worden bekend gemaakt.

8.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

Artikel 9. Privacy bepalingen:

9.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. PrevWeb verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.